Articles

Volume 4, Number 2, 1-78, April 1991

[Original Article]

 • Beom-Joon Kim, Min-Ji Choo, Tae-Jin Kang
  김범준(서울대학교 섬유공학과), 추민지(서울대학교 섬유공학과), 강태진(서울대학교 섬유공학과)
 • 1991; 4(2): 1-14
 • Du-Myun Lee, Chi-Hwan Lee
  이두면(인하대학교 금속공학과), 이지환(인하대학교 금속공학과)
 • 1991; 4(2): 15-23
 • Eui-Jin Jun, Chee R. Joe, Hee You
  전의진(한국기계연구소 복합재료실), 조치룡(한국기계연구소 복합재료실), 유희(울산대학교 대학원 기계공학과)
 • 1991; 4(2): 24-29
 • Hyung-Sik Lee, Byung Hahn Yeh, Bal Jung
  이형식(국방과학연구소(4-4-5)), 예병한(국방과학연구소(4-4-5)), 정발(국방과학연구소(4-4-5))
 • 1991; 4(2): 38-52
 • Chan Hun Park, Bum Rae Cho, J.L. Kardos
  박찬헌(동아대학교 의류학과), 조범래(Material Research Laboratory, Washington University (St. Louis)), J. L. Kardos(Department of Chemical Engineering, Washington University (St. Louis))
 • 1991; 4(2): 53-61
 • Tae Kyeng Hwang, Yeong Soon Gal, Won Man Cho, Bal Jung
  황태경(국방과학연구소), 갈영순(국방과학연구소), 조원만(국방과학연구소), 정 발(국방과학연구소)
 • 1991; 4(2): 62-70
 • Yoo Yeong Eun and Lee Woo Il
  유영은(서울대학교 기계공학과), 이우일(서울대학교 기계공학과)
 • 1991; 4(2): 71-78